Producten

Man met puzzelstuk
Op deze pagina’s vindt u de publicaties en presentaties van de Wmo-werkplaats Noord.

Klik hier voor een overzicht van recente  publicaties
Klik hier voor een overzicht van de publicaties uit de periode 2009-2012

Boek: Sturing in de Wmo-praktijk
De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ligt bij de gemeente. Deze heeft veel vrijheid om het beleid naar eigen inzicht in te richten. Wél moet de gemeente uitvoering geven aan de doeleinden van de wet, zoals die door de rijksoverheid zijn vastgesteld: de maatschappelijke doelen die zijn gericht op meer zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) burgers en de bestuurlijke doelen, die onder andere zijn gericht op een betere afstemming en samenhang in de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid. Daarbij nodigt de Wmo gemeenten nadrukkelijk uit burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het beleid te betrekken. Dit vergt van gemeenten een vorm van sturing die burgers en instellingen actief betrekt bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering.
Vier Wmo-werkplaatsen – Groningen-Drenthe, Nijmegen, Twente en Utrecht – hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de wijze waarop gemeenten projecten op het terrein van de Wmo aansturen. Daarbij ging het om zaken als de manier waarop gemeenten sturen (van bovenaf of meer ruimte voor burgers en instellingen), samenhang en samenwerking en natuurlijk de vraag of het lukt om te sturen volgens de filosofie van de Wmo. Dit boek is een neerslag van de vier onderzoeken van de genoemde werkplaatsen.

Drs. Ferry Wester, dr. Martha van Biene, m.m.v. dr. Margriet Braun en drs. Inge Scheijmans, Sturing in de Wmo praktijk, Utrecht: Movisie, 2013.

Klik hier voor het downloaden van het boek  Sturing in de Wmo-praktijk

Klik hier voor een overzicht van recente  presentaties
Klik hier voor een overzicht van de presentaties uit de periode 2009-2012