Wijkzorgteam

Wijkzorgteam gemeente Oldambt
Vanaf juli 2013 is het wijkzorgteam van de gemeente Oldambt aan het werk in de Parkwijk, een wijk waar veel burgers met ondersteuningsvragen wonen. Het team bestaat uit verschillende professionals van de welzijnsorganisatie Het Oude Ambt – opbouwwerkers, maatschappelijk werkers, medewerkers van de ‘steunstees’ en medewerkers sociale activering. Daarnaast nemen vanuit de gemeente deel een Wmo-consulent en een consulent Werk en Inkomen, en vanuit de thuiszorgorganisatie Oosterlengte een wijkverantwoordelijke. Het team heeft een ‘erop-af benadering’ en wil al doende leren. Daarbij kan zij een beroep doen op een ‘buitenring’ van organisaties en welzijnsprofessionals die op een of andere manier actief zijn in de wijk. Alle betrokken medewerkers hebben een training Welzijn Nieuwe Stijl gevolgd, verzorgd door de Hanzehogeschool.

In deze Wmo-praktijk onderzoeken we de werkwijze en de werking van het pilot-wijkzorgteam en wat deze aanpak volgens het team heeft opgeleverd in termen van toename van burgerkracht en zelfredzaamheid. Maart 2014 bevindt het onderzoek zich in de themafase: een aantal thema’s wordt geselecteerd dat als ingewikkeld, lastig of complex worden ervaren door meerdere sociaal werkers in het team. In dit kader hebben ook de eerste interviews over de samenwerking plaats gevonden en is er deelgenomen aan overlegsituaties. Binnenkort starten we met de eerste casebeschrijvingen van burgers. Een eerste voorlopige evaluatie heeft opgeleverd.

Een eerste voorlopige evaluatie heeft opgeleverd dat het team contact krijgt met een moeilijk te bereiken doelgroep. De achtergrond van de problemen van deze groep mensen is zeer divers. Vaak heerst er schuldenproblematiek, men heeft een klein eigen netwerk en het lukt ze niet om op eigen kracht eruit te komen. Het team heeft een zeer kordate aanpak: efficiënte overlegstructuur en vooral: erop af! Teamleden leren van elkaars expertise en achtergrond en pakken gezamenlijk cases op. Er is al een goede samenwerking opgebouwd met een aantal organisaties in de buitenring, maar dit kan nog worden uitgebreid. Ook de verdere inbedding van het wijkzorgteam in de gemeente verdient nog de nodige aandacht.

Informatie: Ronald Schurer, r.schurer@pl.hanze.nl.

Documenten