Toegang en het Gesprek

SleutelHet gesprek
De toegang en het Gesprek in Midden Drenthe

De gemeente Midden Drenthe werkt aan de organisatie van de toegang tot de Wmo, de invoering van Het Gesprek en in het verlengde hiervan het T-shaped werken. De Wmo-werkplaats is betrokken bij de ontwikkeling van en onderzoek naar de toegang. Er heeft een training over Het Gesprek plaatsgevonden, zodat de verschillende professionals aan de slag kunnen met het Gesprek nieuwe stijl. Er worden intervisie-bijeenkomsten gehouden, waarin casuïstiek uitgespeeld en besproken wordt, zodat men ervaringen kan uitwisselen.

De Werkplaats doet we onderzoek naar het verloop van de invoering van het Gesprek en de ervaringen daarmee, in nauwe samenwerking met de gemeente. Na een beschrijving van de huidige toegang tot de Wmo, richten we ons op de beschrijving van de organisatie van de vernieuwde toegang met daarin aandacht voor:

  • wie gaan de Gesprekken voeren en in welk(e) verband(en) of teams
  • wat dient er bevraagd te worden
  • hoe moeten de gespreksvoerders klaargestoomd worden
  • hoe kunnen gespreksvoerders T-shaped professionals worden?

In dit traject benaderen we zowel gemeenteambtenaren als welzijnswerkers, wijkverpleegkundigen, medewerkers van MEBijj Drenthe, GGZ-Drenthe en verschillende instellingen die werken met de ‘nieuwe’ doelgroepen, dat wil zeggen de partijen die meedoen in de toegang tot de Wmo.

Tot slot zal er een evaluatie onderzoek plaatsvinden over hoe de invoering van Het Gesprek verlopen is.

Informatie: Suzanne Kuik, s.n.kuik@pl.hanze.nl.

Documenten