Zelfredzaamheid

Zelfredzaam en Samenredzaam

Binnen de Wmo staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor zijn zelfredzaamheid en participatie in de samenleving voorop. Uitgangspunt is de eigen kracht van de burger. Maatschappelijke ondersteuning en zorg richten zich op het stimuleren en versterken van die eigen kracht. Niet alleen die van burger/cliënt zelf, maar ook van zijn informele sociale netwerk. Wat kan men in eigen kring aan ondersteuning genereren? Pas daarna komt de dienstverlening van de professionals.

Doel

In deze lessenreeks krijgen studenten kennis van de begrippen zelfredzaam en samenredzaam, wat de betekenis hiervan is voor de burger en zijn/haar sociaal netwerk en wat het betekent voor de ondersteuning die door de professional wordt geboden.

Voor wie?

Studenten Zorg & Welzijn, Medewerkers van instellingen Zorg & Welzijn, medewerkers van gemeenten die betrokken zijn bij burgers met beperkingen. De deelnemers aan deze module moeten de module ‘Introductie in de Wmo’ hebben gevolgd.

Opzet van de module

Deze lessenreeks bestaat uit zes bijeenkomsten van 90 minuten (2 keer 45 minuten) voor groepen van 15-20 deelnemers. Halverwege de les kan een pauze van 10 minuten worden ingelast. Per les is in een tabel weergegeven welke dia’s er worden gebruikt, welke onderwerpen daarbij aan de orde komen, met welke werkvorm en hoeveel tijd hieraan besteed kan worden.

Er is een powerpointpresentatie aan deze module gekoppeld. Voor de verschillende typen deelnemers zullen accenten verschillen en zullen dia’s meer of minder bruikbaar zijn. Docenten dienen desgewenst zelf een schifting in de dia’s te maken. Deze lessenreeks sluit goed aan op de module ‘Introductie in de Wmo’. Zo kan men eerst kennis nemen van de paradigmawisseling, achtergronden en doelen van de Wmo, alvorens via deze module de manier van werken die aansluit bij de Wmo-doelen te bespreken en te oefenen.

Meer informatie

Download hier de Module_Zelf_en_Samenredzaam en de Bijlage Zelf en Samenredzaam(powerpointpresentatie).

Contact

Hanzehogeschool Groningen Lectoraat Rehabilitatie Lies Korevaar E: e.l.korevaar@pl.hanze.nl