Omgang met burgers

Omgaan met burgers met een psychiatrische achtergrond of verstandelijke beperking

Introductie voor vrijwilligers

Burgers hebben zich altijd al ingezet als vrijwilliger bij de ondersteuning van het functioneren van burgers met beperkingen (ouderen, chronisch zieken) in de maatschappij, zowel binnen (georganiseerd) als buiten (informeel, kleinschalig burgerinitiatief) het werkveld van Zorg & Welzijn. Door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zal de inzet van vrijwilligers de komende jaren alleen maar gaan toenemen. De Wmo hanteert namelijk als uitgangspunt dat, voordat de professional wordt ingeschakeld, eerst bekeken moet worden wat de burger nog zelf kan, wat het sociaal netwerk kan bijdragen en hoe vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld. Wat betreft de vrijwilligers; deze geven hiermee niet alleen hun eigen ‘meedoen’ vorm, maar dragen ook bij aan het ‘meedoen’ van burgers met beperkingen.

Vrijwilligers zullen, in het kader van de Wmo, niet alleen worden ingezet voor de traditioneel bekende groep burgers, maar ook voor burgers met langdurige en ernstige beperkingen die voorheen, vanuit de AWBZ-financiering, hun ondersteuning kregen van professionals van zorginstellingen. Het gaat hier dan om, onder andere, burgers met psychische en/of verstandelijke beperkingen en mensen met verslavingsproblematiek. Vrijwilligers kunnen voor deze doelgroep worden ingezet in het kader van, onder andere, activerend huisbezoek, vriendschappelijk huisbezoek, signalerend huisbezoek, vrijwillige psychiatrische thuiszorg, buddyprojecten en vriendendiensten.

Vrijwilligers zijn, vanwege de AWBZ-historie, vaak niet bekend met deze groep burgers en de deskundigheid om deze groep burgers adequaat te begeleiden is meestal niet aanwezig. Deze geconstateerde leemte in twee Wmo-praktijken heeft geleid tot een trainingsaanbod ontwikkeld om de deskundigheid van vrijwilligers in de omgang met mensen met psychische of verstandelijke beperkingen te bevorderen.

Doel

In deze lessenreeks krijgen studenten kennis van wat er voor nodig is om als vrijwilliger een activerend huisbezoek af te leggen bij iemand met een psychiatrische achtergrond of verstandelijke beperking. Een activerend huisbezoek behelst een eenmalig bezoek van een vrijwilliger bij een wijkbewoner met tweeërlei focus. Ten eerste is het doel om mensen met psychiatrische achtergrond of verstandelijke beperking te benaderen als bewoner van de wijk om zo vragen te inventariseren, te signaleren en te verbinden aan de juiste plek binnen de hulpverlening. Ten tweede zal – naast de inventarisatie van de behoeften van de doelgroep die input kan leveren voor de structuur van voorzieningen in de wijk – de wijkbewoner bewust gemaakt worden van de mogelijkheden tot participatie en daartoe gestimuleerd worden. In bredere zin kan deze module ook aanvullend worden gebruikt om vrijwilligers of aspirant professionals voor te bereiden op omgang – en het voeren van gesprekken – met mensen met een psychiatrische achtergrond of een licht verstandelijke beperking.

Voor wie?

Vrijwilligers die werken met burgers met psychische of verstandelijke beperkingen.

Opzet van de module

Deze lessenreeks bestaat uit twee bijeenkomsten van 3 uur met in het programma aandacht voor:

  • Kennismaking en uitleg programma
  • Respectvol bejegenen wijkbewoners
  • Eigen regie versterken
  • Ontwikkelingsgericht ondersteunen van wijkbewoners
  • Communicatieve vaardigheden (oriënteren, informatie vragen, aansluiten, bij contactstijl, begrip tonen)
  • Stigma

Er zijn powerpoint dia’s bij dit materiaal gevoegd die gebruikt zijn in workshops die aan hulpverleners uit de praktijk gegeven zijn. Deze lessenreeks sluit goed op de basismodule waarin de Wmo wordt geïntroduceerd. Zo kan men eerst kennis nemen van de paradigmawisseling, achtergronden en doelen van de Wmo, alvorens als (toekomstig) vrijwilliger via deze module de manier van werken die aansluit bij de Wmo doelen te trainen.

Meer informatie

Download hier de Module Omgaan_met_psychachtergrond en de Bijlage Vrijwilligers Omgaan met mensen met psych achtergrond (powerpointpresentatie).

Contact

Hanzehogeschool Groningen Lectoraat Rehabilitatie Lies Korevaar E: e.l.korevaar@pl.hanze.nl